نمایش 1 - 1 از 1
ز
در گفتگو با رئیس اداره راه و شهرسازی:
رئیس اداره راه و شهرسازی کنگاور از تکمیل100درصدی مسکن مهردشت خبرداد و مسکن مهر 412 واحدی مهرآوران را در صورت محوطه سازی قابل تحویل دانست.