آخرین اخبار

18. تير 1396 - 19:58   |   کد مطلب: 46291
آفتاب کنگاور: کتاب "گزیده اسناد تاریخی کنگاور در دوره قاجاروپهلوی" منتشرشد.

به گزارش آفتاب کنگاور؛ین کتاب حاوی 53 عنوان سندتاریخی مربوط به شهرستان کنگاوردردوره های قاجار و پهلویست که به کوشش رسول گودینی کارشناس اسنادتاریخی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ودانش آموخته رشته مطالعات قفقاز وآسیای مرکزی از دانشگاه تهران گردآوری وتدوین شده است.اسناد این مجموعه بیانگروضع زندگی مردم کنگاور،خواسته های آنان ،فعالیت احزاب سیاسی وعملکردحاکمان ومراودات آنهابامردم است.باتوجه به آینکه تاکنون کتابی که تاریخ شهرستان کنگاوررادر دوره های قاجاروپهلوی موردبررسی قرار دهد تالیف نشده کتاب حاضر می تواند به خودی خود بخشی ازتاریخ کنگاور در دوره های مورد بحث را منعکس کند و پژوهشگران را در تالیف آثار مربوط به تاریخ و فرهنگ کنگاور یاری رساند.
کتاب درتیرماه 1396توسط انتشارات نهمار منتشرشده است.

دیدگاه شما