نمایش 1 - 1 از 1
همزمان با سراسر کشور:
آفتاب کنگاور:همزمان با سراسر کشور و برای پنجمین سال متوالی واقعه بزرگ غدیر در کنگاور برگزار شد.
06/18/1396 - 18:48
اشتراک در بازسازی